Kinds Tentenverhuur

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kinds Verhuur

Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kinds Verhuur aan de huurder gedane aanbiedingen, alsmede op alle door Kinds Verhuur met de huurder gesloten overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zullen altijd prevaleren boven de eventueel door huurder gehanteerde algemene voorwaarden. Door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Ingeval enige bepaling uit deze algemene voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt, zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de vernietigde of nietig verklaarde bepaling. Voorts blijven de overige bepalingen uit de voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 2: Offertes
1. Door Kinds Verhuur uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor de aanvaarding is gesteld. Wijziging kan slechts geschieden middels een schriftelijke bevestiging van Kinds Verhuur.
2. Wanneer door Kinds Verhuur aan de huurder een monster of model is getoond of verstrekt, dan is het monster of model slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
3. Kinds Verhuur kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De huurder dient Kinds Verhuur volledig en juist in te lichten omtrent de door Kinds Verhuur ter beschikking te stellen goederen en in verband daarmee door Kinds Verhuur uit te voeren werkzaamheden en de omstandigheden waaronder die werkzaamheden dienen plaats te vinden. Indien blijkt dat de inlichtingen niet volledig dan wel onjuist waren en als gevolg daarvan door Kinds Verhuur extra kosten dienen te worden gemaakt, kunnen deze kosten waaronder manuren, extra materiaalkosten en vervoerskosten door Kinds Verhuur aan de huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Huurperiode en Annulering van de huurovereenkomst voor ingang huurperiode
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke periode in de overeenkomst nader wordt gespecificeerd.
2. Huurder heeft voordat de huurperiode is ingegaan de mogelijkheid de huurovereenkomst te annuleren, mits Kinds Verhuur als volgt schadeloos wordt gesteld:
a. 50 % van de huurprijs bij annulering van 30 dagen tot 7 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode:
b. 70 % van de huurprijs bij annulering van 6 dagen tot minder dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode.

Artikel 4: (Overheids)voorschriften en vergunningen
1. De huurder is zelf verantwoordelijk voor en draagt tijdig zorg voor de benodigde toestemming van derden, de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder gebruiksvergunningen in verband met de bestemming van het gehuurde. Het niet verkrijgen of het intrekken van de benodigde toestemming, de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, kan de huurder niet aan Kinds Verhuur tegenwerpen. Indien Kinds Verhuur schade lijdt of kosten moet maken ten gevolge van de niet verkregen of ingetrokken benodigde toestemming, de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, is huurder gehouden deze schade of kosten aan Kinds Verhuur te vergoeden.
2. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen, geplaatst houden of verwijderen van het gehuurde, in welke zin dan ook, komen geheel voor rekening en risico van huurder. Eventuele door Kinds Verhuur voldane vergoedingen worden voor rekening van huurder gebracht, ook indien dit niet specifiek is overeengekomen in de huurprijs, waarborgsom of vergoeding voor levering van bijkomende diensten.

Artikel 5: Oprichting van het gehuurde
1. De huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgebouwd. Huurder onderzoekt of en staat er voor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan eigendommen van verhuurder, huurder en/of derden en inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht.
2. Huurder licht Kinds Verhuur in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op, boven of in de grond.
3. Kinds Verhuur kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot enige informatie door “Klic” verstrekt.
4. Huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor leidingen, kabels, grondwerken, etc. die aanwezig zijn op, boven of in de grond waarop het gehuurde dient te worden opgericht.
5. Het terrein waarop het gehuurde dient te worden opgericht, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Kinds Verhuur kan van huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door huurder aangewezen locatie Kinds Verhuur ongeschikt, onveilig en/of niet zonder risico voor schade aan het gehuurde, eigendommen van derden of personen voorkomt. Op het niet gebruik maken door Kinds Verhuur van deze bevoegdheid kan huurder zich niet jegens Kinds Verhuur beroepen.
6. Huurder staat ervoor in dat op de dag c.q. dagen die nodig zijn voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Kinds Verhuur, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed is te berijden, ook voor (zware) vrachtwagens. Voorzieningen die nodig zijn, worden door huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.
7. Huurder biedt Kinds Verhuur de tijdsruimte voor monteren/demonteren van het gehuurde, die Kinds Verhuur redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden worden normaliter op de gewone werkdagen binnen de gebruikelijke werktijden overdag uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen.
8. Wanneer het gehuurde door Kinds Verhuur wordt geplaatst, wordt het gehuurde als opgeleverd beschouwd indien:
a. huurder de plaatsing van het gehuurde heeft goedgekeurd;
b. Kinds Verhuur aan huurder heeft medegedeeld dat het plaatsen van het gehuurde is voltooid en huurder niet voor gebruik van het gehuurde schriftelijk heeft aangegeven dat het gehuurde al dan niet is goedgekeurd;
9. Indien de huurder het gehuurde niet goedkeurt, is huurder verplicht dit schriftelijk onder opgave van redenen aan Kinds Verhuur kenbaar te maken. Huurder dient Kinds Verhuur in dat geval in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren en Kinds Verhuur hiervoor een redelijke termijn te gunnen.

Artikel 6: Gebruik van het gehuurde
1. De huurder is verplicht het gehuurde in de staat waarin hij het heeft ontvangen te houden en overeenkomstig de bestemming (zelf) te gebruiken.
2. Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars en al datgene dat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
3. Huurder zal de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht nemen door of namens Kinds Verhuur in het kader van een behoorlijk gebruik van het gehuurde. Hiertoe behoren onder meer aanwijzingen met betrekking tot onderhoud, aanzien en brandveiligheid.
4. Kinds Verhuur kan huurder de toegang tot het gehuurde weigeren indien huurder op het moment dat deze het gehuurde voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de huuringangsdatum en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder.
5. De huurder is verplicht bij sneeuwval onmiddellijk verwarmingstoestellen in het gehuurde te (laten) plaatsen en in te schakelen in het gehuurde, zodat volledig ontdooiing gegarandeerd is, ter voorkoming van instortingsgevaar in verband met sneeuw gelegen op het gehuurde.
6. Kinds Verhuur is te allen tijde bevoegd om het gehuurde te betreden.
7. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik te geven, of de huur- of gebruiksrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
8. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kinds Verhuur, niet toegestaan:
a. aan het gehuurde constructieve wijzigingen aan te brengen;
b. aan het gehuurde veranderingen of wijzigingen aan te brengen, het gehuurde te beplakken, beschilderen of anderszins te bewerken, schade aan het gehuurde toe te brengen door gebruik van aflatende materialen als serpentine, confetti, crêpe papier, tape, plakband of andere vervuilers, al dan niet door toedoen van derden aanwezig in het gehuurde;
c. aan het gehuurde te zagen, spijkeren, knippen, plakken, snijden, bespuiten etc.;
d. in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben;
e. om voorwerpen die zwaarder zijn dan 30 kilogram in het gehuurde op te hangen, tenzij de Kinds Verhuur hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.
9. Huurder zal – indien van toepassing – brandblusvoorzieningen, vluchtwegen, nooddeuren, noodverlichting en alle overige veiligheidsvoorzieningen in het gehuurde te allen tijde vrij houden.
10. Onverminderd hetgeen in artikel 13 is bepaald, is alle risico van het gehuurde voor huurder vanaf het moment dat het gehuurde aan huurder ter beschikking is gesteld tot het moment dat het gehuurde aan Kinds Verhuur is geretourneerd en door Kinds Verhuur is aanvaard.
11. De huurder staat in voor, althans is verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik van het gehuurde door de gebruikers en dient de gebruikers op de gedragsregels te wijzen.
12. De huurder is jegens Kinds Verhuur aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebracht of ontstaan aan het gehuurde ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder, derden of overmacht.

Artikel 7: Einde huurovereenkomst
1. Het gehuurde wordt door huurder bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik aan Kinds Verhuur opgeleverd in de staat die Kinds Verhuur mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken en behoudens normale slijtage en veroudering.
2. Huurder levert het gehuurde ontruimd, vrij van gebruik, behoorlijk schoongemaakt en onder afgifte van alle zaken die zich in, op, aan, naast of onder het gehuurde bevinden en aan het gehuurde c.q. de Kinds Verhuur toebehoren, aan Kinds Verhuur.
3. Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht, op eigen kosten te verwijderen. De niet verwijderde zaken worden op kosten van huurder verwijderd.
4. Huurder staat ervoor in dat op de dag c.q. dagen die nodig zijn voor het demonteren en verwijderen van het gehuurde door Kinds Verhuur, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed is te berijden, ook voor [zware] vrachtwagens. Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn, worden door huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.

Artikel 8: Prijs en betaling
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzend-, transport- en portokosten, tenzij anders is overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen zijn in de huurprijs niet begrepen, kosten van transport, inclusief een transportverzekering, kosten van oprichting van het gehuurde, kosten van door of namens Kinds Verhuur te verrichten reparaties en brandstoffen.
3. Kinds Verhuur is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
4. Betaling dient te geschieden in euro’s en binnen 14 dagen na factuurdatum.
5. Indien de huurder in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is zij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De huurder is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.
6. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00, tenzij de wet anders bepaalt.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1.Kinds Verhuur is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
a. de huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Kinds Verhuur na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen;
c. de huurder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. er sprake is van liquidatie van de huurder, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de huurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
e. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kinds Verhuur kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de huurder toerekenbaar is, is Kinds Verhuur gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kinds Verhuur op de huurder onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien Kinds Verhuur de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Indien Kinds Verhuur overgaat tot opschorting of ontbinding, is Kinds Verhuur op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 10: Eigendom
1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Kinds Verhuur.
2. De huurder mag de gehuurde zaken niet vervreemden, verpanden of bezwaren.
3. Huurder zal Kinds Verhuur onmiddellijk schriftelijk kennis geven van een eventuele beslaglegging op het gehuurde. Huurder dient Kinds Verhuur tevens op verzoek mede te delen waar de betreffende zaak zich bevindt.

Artikel 11: Overmacht
1. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door Kinds Verhuur is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Kinds Verhuur gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: onvolledige, niet tijdige of niet nakoming door leveranciers van hun verplichtingen jegens Kinds Verhuur, ongeacht de reden of oorzaak daarvan, oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade.
2. Indien Kinds Verhuur tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst zonder dat dit aan hem kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden. Wanneer nakoming niet blijvend onmogelijk is, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van twee maanden waarin nakoming onmogelijk is, is verstreken. De huurder kan geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
3. Indien aan de nakoming van de overeenkomst na een situatie van overmacht extra kosten zijn verbonden, is Kinds Verhuur bevoegd deze extra kosten in redelijkheid aan de huurder in rekening te brengen.
4. Indien Kinds Verhuur ten tijde van het intreden van het tekortschieten als gevolg van overmacht zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen, is Kinds Verhuur gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk het na te komen gedeelte van de overeenkomst separaat te factureren.

Artikel 12: Reclame
1. Huurder is verplicht om direct na het oprichten van het gehuurde, dan wel het ter beschikking stellen van het gehuurde, het gehuurde te inspecteren. Voor zover huurder niet aan deze verplichting voldoet, kan huurder geen aanspraak op nakoming of schadevergoeding maken indien het gehuurde niet aan de bestemming van de huurder voldoet.
2. Indien de huurder het gehuurde niet in goede staat heeft ontvangen, is huurder zulks verplicht binnen 24 uur na ontvangst, althans voor gebruik van het gehuurde, schriftelijk aan Kinds Verhuur te melden, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat huurder het gehuurde in goede staat heeft ontvangen.
3. Huurder dient Kinds Verhuur in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Indien de huurder tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op en blijft in dat geval ook gebonden aan de tussen partijen gesloten overeenkomst.
5. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal Kinds Verhuur harer keuze hetzij de ter beschikking gestelde zaken vervangen of herstellen tegen retournering van de oorspronkelijke ter beschikking gestelde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de huurder voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Kinds Verhuur gemaakte kosten integraal voor rekening van de huurder.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Indien Kinds Verhuur aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Kinds Verhuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kinds Verhuur is uitgegaan van door of namens de huurder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Kinds Verhuur is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kinds Verhuur aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kinds Verhuur toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Kinds Verhuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
6. Indien Kinds Verhuur aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kinds Verhuur beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Kinds Verhuur is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kinds Verhuur of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14: Vrijwaring
1. De huurder vrijwaart Kinds Verhuur voor mogelijke aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Kinds Verhuur toerekenbaar is.
2. De huurder is gehouden om Kinds Verhuur zowel in als buiten rechte bij te staan indien Kinds Verhuur wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
3. Indien de huurder in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen dan is Kinds Verhuur, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kinds Verhuur en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de huurder.

Artikel 15: Hoofdelijkheid
Indien verscheidene (natuurlijke en/of rechts)personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Kinds Verhuur aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Onverminderd het recht van Kinds Verhuur een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Kinds Verhuur, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

© Copyright 2013 | Design: Web en App